در آزمایشگاه لابرا امکان بررسی کامل ادرار و مدفوع است نیز وجود دارد.

آزمایش های ادراری شامل بررسی ماکروسوپی و میکروسکوپی و آنالیز نیمه کمی ادرار می باشد.

آزمایش مدفوع شامل آزمایش های جداسازی انگل های گوارشی و بررسی میکروسکوپی نمونه مدفوع می باشد.