آزمایش های میکروبی اسب در لابرا شامل بررسی میکروبی نمونه های مختلف شامل ترشحات رحمی، ادرار، مدفوع، نمونه شیر و … می باشد.