آزمایش بیوشیمی

آزمایش بیوشیمی شامل اندازه گیری و بررسی انواع فاکتورهای کبدی، کلیوی، کلسترول، تریگلیسرید، قند خون، میزان پروتئین، الکترولیت ها، کلسیم، فسفر و انواع هورمون ها می باشد.
انجام این آزمایش به صورت کامل و یا پنل های اختصاصی هر ارگان جزئی جدایی ناپذیر از روند تشخیصی و یا دنبال کردن بیماری ها می باشد.
آزمایشگاه لابرا با در دست داشتن بهترین دستگاه ها و کیت های موجود و اختصاصی حیوانات انواه آزمایش های بیوشیمیایی را با دقت و صحت بالا انجام می دهد. دستگاه اتوآنالایزر طبق برنامه های کالیبراسیون دوره ای به طور منظم کالیبر شده و علاوه بر آن به صورت روزانه نیز تحت برنامه های کنترل و تضمین کیفیت قرار دارد. کنترل مقایسه بین آزمایشگاهی نیز به صورت روتین جهت اطمینان از بالا بودن مراتب کیفیت و صحت و دقت نتایج انجام می پذیرد.
به طور کلی پنل های اختصاصی هر ارگان در سگ و گربه یکسان است اما تفاوت های جزئی نیز وجود دارد. برای مثال در گربه GGT آنزیم شاخص تری برای تشخیص کلستاز است و ALP بیشتر برای تشخیص لیپیدوز کبدی استفاده می شود.
پنل های اختصاصی در مجموعه لابرا شامل پنل کبدی، پنل کلیه، پنل کوشینگ و پنل آدیسون می باشد.