بخش خون شناسی و انعقاد

این بخش پذیرای یکی از پردرخواست ترین آزمایشات روزانه است: CBC

به دلیل پردرخواست بودن این آزمایش و حساسیتی که بسیاری از همکاران و همراهان ما در مورد این آزمایش دارند برای ما مهم است که روش کار ما با در برخورد با نمونه های CBC در آزمایشگاه دامپزشکی لابرا را بدانید.

در لابرا نمونه های CBC نه تنها به دستگاه سل کانتر مخصوص حیوانات داده میشود بلکه همزمان 2 لام از نمونه خون تهیه و با رنگ رایت گیمسا رنگ آمیزی شده و دیف میشوند. ما به دیف دستگاه هیچوقت در دامپزشکی اکتفا نمیکنیم.

علاوه بر این در آزمایشگاه لابرا تمام لام ها توسط متخصص کلینیکال پاتولوژی مشاهده و تایید میشود.

ناگفته پیداست که در لام های خونی رنگ آمیزی شده، درصورت وجود مواردی همچون انگل های مخنلف خونی مانند مایکوپلاسما و … ، اشکال مختلف سلولی مثل شیستوسیت و…، انکلوزیون بادی های داخل سلولی مانند Heinz body و … قابل شناسایی بوده و گزارش می شوند.

برای تمام نمونه های CBC آزمایش هماتوکریت دستی هم انجام می شود.

در مورد نمونه های CBC آبزیان و پرندگان و مواردی که CBC هسته دار باشد و نتوانیم به دستگاه بدهیم با استفاده از محلول های ویژه ای که در آزمایشگاه وجود دارد عملیات شمارش دستی را انجام میدهیم.

لازم به ذکر است که دستگاه سل کانتر به صورت روزانه و دوره ای و سالیانه تحت کنترل برنامه های کنترل کیفیت و تضمین کیفیت و کالیبراسیون آزمایشگاه قرار دارد.

سایر آزمایشاتی که در بخش خونشناسی و انعقاد آزمایشگاه دامپزشکی لابرا انجام می شود شامل:

Prothrombin time (PT)

Partial Thromboplastin Time (PTT)

ESR

Reticulocyte Count

Fibrinogen

Modified Knott’s Test

Cross match

FDP

Etc.