به صورت کلی پارامترهای خونی در اسب مانند سگ و گربه است.
خون اسب تمایل زیادی به Rollo formation دارد و به صورت طبیعی در خون دیده می شود. این برای تشخیص از آگلوتیناسیون و یا در حالت عفونت (در هایپرگلوبولینمی و هایپرفیبرینوژنمی) حائز اهمیت است. هرچند در اسب اتوآگلوتیناسیون ممکن است بدون وجود همولیز و به دلیل حضور آنتی بادی های سرد دیده شود.
به صورت در خون اسب رتیکولوسیت دیده نمی شود و به همین دلیل تشخیص آنمی جبرانی با پارامترهای دیگر و توسط کلینیکال پاتولوژیست مجموعه انجام می شود.
گلبول های سفید اسب همانند سگ و گربه شامل نوتروفیل، لنفوسیت، منوسیت، ائوزینوفیل و بازوفیل می باشد.
گسترش خون اسب

آزمایش هایی که در مجموعه لابرا برای اسب انجام می شود شامل:
آزمایش هماتولوژی
آزمایش بیوشیمی